Sociální oblast - Zahradní terapie

Zahradní terapie využívá kontakt s přírodou, kdy přírodu zde zastupuje zahrada, případně rostlina. Zahradní terapie může pozitivně ovlivňovat kognitivní, fyzické, psychické a sociální funkce, pracovní aktivity i proces poznávání a rozšiřování vědomostí jedinců s nejrůznějšími hendikepy. Zahradní terapie pomáhá zpracovávat různé situace přirozeným a kreativním způsobem. Účastník se učí rozpoznat své vlastní ruce jako nástroj změny ve vztahu k vlastnímu životu, vnímat své pocity, objevovat a učit se dělat změny. 

Podporovatelé Klubu Lebeda

Děkujeme všem, kteří přispěli na vozík pro Nelu. Přesněji tedy terénní invalidní vozík pro klienty Klubu lebeda. Primárně je samozřejmě určen pro Nelu, ale využívat ho budou všichni potřební klienti našeho klubu. Zvláštní poděkování si zaslouží ti, kdo přispěli i když už vypukla koronavirová pandemie a ji provázející mimořádná opatření, která nám všem přivřela kohoutky.

Jednotlivci

Jitka Řehořková  //  Jarmila Hubičková  //  Hana Copová

Firmy

Úterý 24. října od 13:00 - Středa 25. října 16:00 Baliny u Velkého Meziříčí

Možnosti využití zahradní terapie pro seniory

Kurz je určen pouze pro ty, co absolvovali kurz Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb.

Proč jsme tady

Klub Lebeda je určen pro osoby sociálně znevýhodněné, Najdete ho v ekocentru Chaloupky Baliny u Velkého Meziříčí. Toto bezbariérové ekocentrum sídlí v zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku Balinské údolí. Podstatná část usedlosti byla nákladně zrekonstruována. Bezbariérový prostor sestává z učebny, sálu a rozsáhlé terapeutické zahrady, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem.


Služba je řádně registrována dle zákonač. 108/2006 Sb. o sociálních službách, identifikátor služby: 1429938 v registru poskytovatelů sociálních služeb.


Poslání služby: Poskytováním sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie přispívat k integraci osob z cílové skupiny a k odstraňování bariér, které vyplývají z jejich znevýhodnění.

Adresa poskytování služby: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Kontakt: klublebeda@chaloupky.cz, 564 034 536, 777 486 955

Vedoucí služby: Mgr. Jana Audy

Sociální pracovnici služby: Michaela Báňová, Dis., Bc. Martina Kalendová, Dis.

Pracovníci služby: Markéta Chmelíčková, Jiří Audy, Edita Vaňková

Provozní doba: po - čt: 8:00 - 15:00

Forma poskytování služby: ambulantní

Cílová skupina služby: Znevýhodněné osoby na základě nejčastěji zdravotního, tělesného, mentálního či kombinovaného postižení ve věku od patnácti do šedesáti čtyř let, kteří jsou převážně v domácí péči svých rodičů či opatrovníků.

Typickým uživatelem služby je osoba se znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, na otevřeném trhu práce je díky svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná a chráněné pracovní místo nevyužívá z důvodu jejich nedostatečné nabídky. Je v péči opatrovníků, nejčastěji, rodičů, kteří mají díky ostatním povinnostem (péče o další sourozence, finanční zabezpečení rodiny) omezenou kapacitu věnovat se plně jeho dalšímu rozvoji. Může být uživatelem některé z pobytových služeb typu podpora samostatného bydlení apod. nebo částečně využívat jiných služeb. Jeho možnosti dalšího rozvoje, vzdělávání a integrace jsou omezené.

Cíle služby: Hlavním cílem je zvyšovat samostatnost a soběstačnost uživatele podle jeho potřeb a možností. Služba je poskytována aplikací sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie, pomáhá chápat uživatele služby jak "celek" a rozvíjet jeho dovednosti a schopností komplexně dle jeho potřeb. Možnosti podpory uživatele mohou být rozděleny do pěti oblastí:

fyziologická oblast: rozvoj, zachování a zlepšení motoriky, koordinace, rovnováhy, povzbuzení smyslového vnímání;

kognitivní oblast: trénování paměti, rozvoj kreativity, časová, prostorová a situační orientace, napodobení, porozumění a řečové vyjadřování, čtení a psaní;

psychicko-emocionální oblast: schopnost kontaktu, radost, sebehodnocení a externí hodnocení, stabilita a flexibilita, sebeúcta, zájem o budoucnost.

sociální oblast: možnost kontaktu a komunikace, interakce, identifikace ve skupině a v okolí, jednání vůči sobě a ostatním;

rozvoj vlastní identity: vnímání vlastního působení a možnosti být potřebný, zjevné smysluplné jednání, motivace angažovanost, prožitek vlastních hranic a v pozitivním smyslu.


Provozní doba služby: vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin - možnost přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů


Finanční spoluúčast uživatele na službě: v souladu s § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba sociální rehabilitace - ambulantní forma poskytována bezplatně bez úhrady uživatele služby.


Klub Lebeda
Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí
kontakt: Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.