Chaloupky jsou společností zabývající se environmentální výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji).

Patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou.

 Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

 Vzdělávací systém Chaloupek vychází z tradic, které středisko nabylo za třicet let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR. Inspiraci získávaly v zahraničí, především ve Velké Británii a Nizozemí.

Navazuje na dlouholeté zkušenosti zakladatelky společnosti Mgr. Květoslavy Burešové.

Stály u zrodu moderní, polistopadové environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci ekologické výchovy do české legislativy.

1973 až 1991 – Stádium zrodu 

V roce 1973 manželé Burešovi založili přírodovědný oddíl v rámci hnutí Brontosaurus při Kněžické škole a následně při Lesním závodě Jihlava. Byl tak položen základní kámen ekologické výchovy v Kněžicích a na Chaloupkách.

 

 

 

 

 

Květoslava Burešová s manželem Vladislavem
před střediskem Chaloupky, 1997

Květoslava Burešová s manželem Vladislavem před střediskem Chaloupky, 1997

1991 – Velký třesk nastal v červnu 

Založení Střediska ekologické výchovy Chaloupky bylo logickým vyvrcholením dlouholeté činnosti a bylo umožněno změnou politického systému v celé zemi. 

Krok za krokem

 • založení SEV Chaloupky a začátek činnosti, ještě pod právnickou osobou ZO ČSOP Kněžice
 • první zápis v kronice střediska Chaloupky je z dubna 1991, kdy se děti
  z kněžické školy zúčastnily prvních pilotních výukových programů na Chaloupkách
 • vydání publikací Kartičky k určování čeledí rostlin, Přírodovědné rébusy, Ekologická výchova na základní škole

1992

 • navázání spolupráce s Holandskem s organizací • Milieukontakt Oost Europa a setkání s manželi Marquirete a Henkem Sweersovými
 • realizace projektu „Modré z nebe“, který podporuje Norská společnost pro ochranu přírody a britská organizace WATCH

1993

 • červen – studijní cesta do Nizozemí pro pracovní NNO, místní samosprávu apod. za podpory Nadace Milieukontakt Oost Europa
 • vydavatelské počiny – „Učitelské lístky“, „Odpady aneb problém nás všech“, „Hurá z lavic do přírody I.“, Desatero pro zdraví a obnovená vydání publikací „Ekologická výchova na základní škole“ (3. vydání), „Přírodovědné rébusy“ (3. vydání), „Kartičky čeledí rostlin“ (2. vydání)
 • na Chaloupkách proběhl první seminář „Využití školních zahrad pro ekologickou výchovu“
 • říjen – vznik Volného sdružení příznivců alternativních forem výuky a výchovy Devětsil při SEV Chaloupky (k 31. 12. 1993 má 60 členů)

1994

 • 15. srpna – podepsána zřizovací listina na soukromé školské zařízení s názvem „Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě“ a získání právní subjektivity
 • ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice zakoupilo areál Chaloupek od Lesů ČR, s.p.
 • vybudování ložnice a dalšího zázemí pro pobyty první pobytové programy pro školy a vícedenní semináře pro dospělé
 • spolupráce s Estonskem
 • první letní týdenní tábor pro rodiče a děti

1995

 • 1. ledna – MŠMT ČR zařadilo Chaloupky do sítě škol a školských zařízení jako první nestátní školské zařízení se zaměřením na ekologické vzdělávání a výchovu
 • vytvoření pobytového programu „Škola o přírodě“
 • zapojení se do celorepublikového projektu na záchranu starých odrůd ovocných dřevin
 • 3. ročník celorepublikového semináře „Školní zahrady a jejich využití pro ekologickou výchovu a vzdělávání“
 • založení Klubu příznivců a přátel Chaloupek (vzešel ze sdružení Devětsil)
 • 1. ročník soutěže pro děti z mateřských škol s názvem „Zelený lístek“, celkem proběhlo sedm ročníků

1996 – slavíme 5 let

 • získání první Akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 20. duben – na Chaloupkách proběhlo setkání rodáků obce Nová Brtnice, které se neřekne jinak než Chaloupky
 • červen – vyšlo první číslo zpravodaje Chaloupecké lístky, který přinášel informace o dění na Chaloupkách; vycházel dvakrát ročně a poslední číslo vyšlo pro zimu a jaro 2003/4
 • 4. – 12. října – studijní cesta „Ekologická výchova v Anglii“ pro pracovníky středisek ekologické výchovy ve spolupráci s Rezekvítkem Brno
 • projekt Biodiverzita venkovské krajiny – botanický a zoologický průzkum na 25 lokalitách v okolí Chaloupek
 • vydání publikací v rámci projektu Hrách na zdi: „Klikatice aneb Ukaž, co umíš“, „Hurá z lavic 2 – Člověk a životní prostředí“, „Život na okraji lesa“

1997

 • 17. června – založení Nadace „Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě“
 • poprvé proběhly týdenní prázdninové semináře pro učitele „Hurá z lavic do přírody“
 • Květoslava Burešová získala ocenění Nestor ekologické výchovy 1997 (společně s Emílií Strejčkovou z Toulcova dvora Praha)

1998

 • při oslavách Dne Země počet návštěvníků poprvé přesáhl 1000
 • na Chaloupkách hořelo a přes opětovnou opravu podlahy a novou výmalbu byly následky požáru ještě dlouho cítit
 • Výroční zpráva za rok 1998 byla oceněna v soutěži Nejlepší výroční zpráva, kterou vyhlašovala NROS a AGNES Praha, bylo to 1. místo za přínos po medializaci, 2. místo za jazykovou kulturu a styl a 3. místo za grafické zpracování a ekonomickou transparentnost a v celkovém hodnocení to bylo 2. místo
 • 22. prosince – Notářský zápis o založení obecně prospěšné společnosti „Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s.“

1999

 • zapsání Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s. do rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Brně
 • oslav Dne Země na Chaloupkách se zúčastnilo 1500 návštěvníků, slavnostní otevření Lesní naučné stezky za přítomnosti zástupce Lesů ČR, s.p. ing. Břetislava Jakubce
 • firmou Van Leer Jipack, a.s. – na Chaloupkách proběhlo 18 jednodenních programů pro Zvláštní školu Cyrilometodějskou, Denní rehabilitační stacionář a Zvláštní školu internátní L. Pokorného z Třebíče pro celkem 293 dětí
 • Květoslava Burešová obdržela Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost
 • vytvoření pracovních listů a průvodce Lesní naučné stezky Chaloupky
 • Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě o.p.s. získalo ocenění od United Nations Development Programme a Nadace VIA za účast v programu Podpora místních iniciativ v roce 1998 – 2000

2000

 • zprovoznění internetových stránek www.chaloupky.cz
 • zapojujeme se do přípravy rozvojových dokumentů Jihlavského kraje
 •  proběhlo první setkání neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí v kraji Vysočina
 • byl sestaven a vydán přehled NNO působících v oblasti ŽP v kraji Vysočina
 • 6. prosince – 1. MRKEV – Malá regionální konference o ekologické výchově – krajské setkání učitelů a dalších zájemců o ekologickou výchovu

2001 – slavíme 10 let

 • slavnostní otevření zrekonstruovaných půdních prostor na Den Země výstavou ak. malířů manželů Kjuleněnových z Třebíče
 • rozbíhá se příprava projektu na rozsáhlou rekonstrukci střediska
 • vytvořena síť škol zajímajících se o ekologickou výchovu „M.R.K.E.V.“ ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina
 • vydána publikace „Hurá z lavic do přírody 3“
 • v rámci oslav 900 let založení benediktinského kláštera v Třebíči získala paní Burešová ocenění za mnohaletou práci s mládeží
 • 9. září – na Chaloupkách proběhl „Den seniorů – příroda očima vnoučat“
 • 2. – 4. listopadu – 1. ročník semináře „Jsem učitel a kdo je víc!“

2002

 • duben – Den Země na Chaloupkách – vysázení „Aleje milénia“ od Chaloupek směrem k hájence za účasti starostů z Okříšek a Kněžic, zástupců kraje, MŠMT a hlavně široké veřejnosti
 • červen – Chaloupecká výzva „Zachraňte školní zahrady“ – vyslali do světa účastníci semináře ke školním zahradám
 • v září začátek rozsáhlé rekonstrukce střediska Chaloupky za podpory SFŽP, Kraje Vysočina, firmy Huhtamaki a.s., Přibyslavice, Českého svazu ochránců přírody a dalších drobných dárců
 • 6. prosince – otevření detašovaného pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí

2003

 • rekonstrukce Chaloupek běží takřka za plného provozu, ani pobytových programů ani dětí či dospělých neubylo, učíme kde se dá
 • 12. května – ve spolupráci s ČSOP Kněžice první ročník akce „Louka plná orchidejí“, která veřejnosti přibližuje principy a důležitost ochrany a péče o přírodu
 • červenec – rekonstrukce se dostává do poloviny – je vybudována nová část z bývalých hospodářských budov, proběhlo velké stěhování staré budovy a je zahájena její rekonstrukce
 • zahájení veřejné sbírky „Chaloupky v novém kabátě“ určené na rekonstrukci areálu
 • první „Toulavý autobus po školních zahradách“, zahájení tradice exkurzí po školních zahradách ve spolupráci s Rezekvítkem a Lipkou Brno
 • vytvoření průvodce „Poznej město Třebíč aneb Sedmero zastavení“ ve spolupráci MěÚ Třebíč a pracovních listů k NS Bažantnice u Třebíče ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. – LS Třebíč

2004

 • 27. února – slavnostní otevření nově opraveného areálu střediska Chaloupky za přítomnosti ministra ŽP Libora Ambrozka a hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala
 • o prázdninách byla vybudována první venkovní pec u Chaloupek pod vedením Radka Blažka (ředitel Gymnázia Třebíč)
 • 16. – 18. září – pořádání tzv. lesního semináře „Krásnou Vysočinou“ přibližující pedagogům nejen hospodaření v lesích ČR, ale také ekologickou výuku v lesích
 • SEV Ostrůvek uskutečnil anketu o Nejkrásnější strom Velkého Meziříčí, kterým se stala smuteční vrba u Nové synagogy, s 12 stromy kandidáty byl vydán kalendář
 • proběhl první celorepublikový průzkum „Stav školních zahrad při základních a zvláštních školách v České republice“, který přinesl cenné informace a podklady pro další snahu o jejich záchranu
 • zahájení tradice „Evropská noc pro netopýry“ na SEV Ostrůvek
 • první ročník projektu pro školy „Úspory energie na školách na Vysočině“
 • u střediska Chaloupky jsme vybudovali venkovních toalety, altán a pod lesem vyvýšenou plošinu „rozhlednu“

2005

 • 21. duben – Koncert ke Dni Země – koncert pro dárce a podporovatele Chaloupek v bazilice sv. Prokopa v Třebíči – Gabriela Demeterová (housle) a Jaroslav Tůma (varhany)
 • ve spolupráci s ČSOP Kněžice začíná tradice Ekologických olympiád pro středoškoláky z kraje Vysočina
 • 27. 7. – 6. 8. – ve spolupráci s ČSOP Kněžice byl uspořádán první velmi úspěšný mezinárodní workcamp „Help for the nature“, kterého se zúčastnilo 10 zahraničních dobrovolníků (Olena z Ukrajiny, Stanislav z Ruska, Julien, Gabriel a Noé z Francie, Polona a Peter ze Slovinska, Miwako z Anglie, Marja z Finska a Alena ze Slovenska)
 • projekt a rekonstrukce Chaloupek získaly 2. místo, Čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny 2004
 • projekt „Stromy a lidé na sídlišti“ – SEV Ostrůvek a Město Velké Meziříčí uskutečnilo Plánovací setkání k úpravě místní zeleně a následně výsadbu dle společně vytvořeného plánu – velký posun do komunitního života

2006 – slavíme 15 let

 • změna názvu na „Chaloupky o.p.s. – školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání“
 • ukončení veřejné sbírky „Chaloupky v novém kabátě“ – celkem jsme získali 255.314,80 Kč
 • zahájení realizace česko-německého projektu • „Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a Německu“ podpořeného Německou nadací pro životní prostředí a ve spoluráci s německým partnerem Ingenieurbüro Natur und Bildung z Drážďan.
 • realizace projektu „Vzdělávací program pro mládež – příroda a ŽP v kraji Vysočina a v Dolním Rakousku“ a projektu „Podpora environmentálního vzdělávání ve školách na Vysočině – přenos zkušeností dolnorakouské sítě Ökolog“ financovaných z Dispozičního fondu programu Interreg IIIA přeshraniční spolupráce
 • zahájení rekonstrukce bývalé kuchyně na Ostrůvku v rukodělnou učebnu za finanční podpory Mikroregionu Velkomeziříčko – Bítešsko, MAS MOST Vysočiny, o.p.s. a Města Velké Meziříčí
 • zahájení druhé veřejné sbírky „Příroda je naší učebnou“ na rozvoj a vybavení areálů středisek Chaloupky a Ostrůvek
 • úspěšná kampaň “Neseparuj se, separuj!“ zaměřená na osvětu třídění odpadů mezi středoškolskými studenty kraje Vysočina

2007

 • 1. únor – slavnostní otevření nově zrekonstruované rukodělné učebny na středisku Ostrůvek
 • zahájení celokrajského projektu „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
 • spuštění internetových stránek www.ekovysocina.cz
 • uskutečnění a vyhodnocení 2. celostátního průzkumu o stavu školních zahrad
 • osázení zelené střechy na nové učebně na Ostrůvku
 • vybudování nové venkovní pece a zahájení přestavby kuchyně a celé učebny v zahradě na Chaloupkách
 • začíná tradice letních dětských táborů zaměřených na experimentální archeologii (ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě)
 • dokončení jezírka a začátek stavby pocitové stezky s jezevčí norou na zahradě na Ostrůvku
 • vydání rozsáhlého manuálu „Učíme se v zahradě“ s problematikou školních zahrad
 • 9. říjen – v Praze na MŠMT jsme uspořádali závěrečnou konferenci k ukončení česko-německého projektu „Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a v Německu“
 • proběhl první stanový vegetariánský tábor pro dospělé pod vedením Ivy Suché

2008

 • 20. červenec – opravdu smutná událost – úmrtí zakladatelky paní Květoslavy Burešové
 • v rámci oslav Dne Země v Balinském údolí byla otevřena naučná stezka Balinským údolím u Velkého Meziříčí
 • spuštění nové podoby internetových stránek www.chaloupky.cz
 • úspěšná jarní kampaň „Otvírání přírody na Vysočině“, do které se v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ zapojilo 21 neziskových organizací, které připravily 33 akcí pro 5 035 účastníků
 • zhotovení přechodu do dětské farmy s meteorologickou budkou na Chaloupkách
 • slavnostní otevření amfiteátru a sladkovodních akvárií na Chaloupkách na Den Země
 • dokončení hmatové stezky a zakoupení velkého plátěného stanu (jurty) na Ostrůvku
 • vypracování „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina“ pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina

2009

 • vznik prvního Školního vzdělávacího programu Chaloupky o.p.s., který bude rozvíjen a doplňován se vznikem nových pracovišť a s rozšířením činnosti organizace
 • doplnění naučné stezky v Balinském údolí o další zastavení a panely s interaktivními prvky, NS tím byla protažena až k obci Baliny a na slavnostní otevření na Den Země přišel zatím rekordní počet 300 lidí
 • do výukových programů ve středisku Chaloupky jsme začlenili téma hospodaření v krajině s praktickými aktivitami, jako je práce s kosou, pastva ovčáckým psem
 • proběhla odborná stáž pedagogických pracovníků v rakouském národním parku Thayatal
 • ve Velkém Meziříčí jsme realizovali projekt „Stromy a lidé ve městě“, v rámci kterého byly připraveny pracovní listy a programy pro velkomeziříčské školy, vyhlášena soutěž pro veřejnost „Můj strom“ a vydán informační leták zaměřený na význam zeleně ve městě a péči o ní
 • od června jsme zapojeni jako partneři do česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“, který přináší do Česka myšlenku přírodních zahrad
 • ukončení veřejné sbírky „Příroda je naší učebnou“ s celkovým výtěžkem 195 906,23 Kč
 • od listopadu začínáme realizovat dva projekty podpořené z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Semínka environmentálního vzdělání pro Vysočinu“ (osa 1.1) a „Příroda Vysočiny je naší učebnou“ (osa 1.3), které značně rozšířily nejen řady pracovníků, ale i programovou nabídku organizace pro děti a pedagogy
 • do Brtnice se přesouvá ředitelství a nově vzniká projektové oddělení

2010

 • 4. březen – Konference k přírodním zahradám v Jihlavě za účasti českých a rakouských politiků, lektorů a více jak 70 účastníků
 • v Horní Krupé vzniká denní středisko v bývalé evangelické škole – probíhají první akce pro veřejnost a první pilotní výukové programy
 • Středisko Krátká u Sněžného – ve spolupráci s AOPK připravujeme Dům přírody, uskutečnili jsme první pilotní terénní programy na Chaloupkách přibyla do rukodělné učebny nová kachlová kamna a byla provedena nákladná rekonstrukce komínů
 • vstupujeme do projektu „Za Naturou na túru“ a děláme terénní programy na Dářských rašeliništích v CHKO Ždárské vrchy a na Velkém Špičáku u Třeště
 • Chaloupky začaly nabízet stravování v biokvalitě 
 • rozběhla se realizace dalšího projektu z OP VK (osa 3.2) s názvem „Příroda do zahrad, parků a krajiny“, který je zaměřen na profesní vzdělávání v údržbě veřejné zeleně a při péči o přírodu; partnerem projektu je SOŠ Třešť
 • podařilo se nám nastartovat rozvoj sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu a v listopadu jsme začali s realizací již čtvrtého projektu z OP VK (osa 1.3) s názvem „Mrkvička – podpora ekologické výchovy do mateřských škol kraje Vysočina“

2011

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.