Klub Lebeda–sociální rehabilitace

 


 

KLUB LEBEDA - sociální služba sociální rehabilitace pro znevýhodněné osoby

Služba je řádně registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, identifikátor služby: 1429938 v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poslání služby: Poskytováním sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie přispívat k integraci osob z cílové skupiny a k odstraňování bariér, které vyplývají z jejich znevýhodnění.

Adresa poskytování služby:  Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Kontakt: klublebeda@chaloupky.cz, 564034536, 777 486 955

Vedoucí služby: Mgr. Jana Audy

Sociální pracovnici služby: Michaela Báňová, DiS., Bc. Martina Kalendová, Dis.

Pracovníci služby: Markéta Chmelíčková, Jiří Audy, Edita Vaňková

Provozní doba: po - čt: 8:00–5:00

Forma poskytování služby: ambulantní

Cílová skupina služby: znevýhodněné osoby na základě nejčastěji zdravotního, tělesného, mentálního či kombinovaného postižení ve věku od patnácti do šedesáti čtyř let, kteří jsou převážně v domácí péči svých rodičů či opatrovníků.

Typickým uživatelem služby je osoba se znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, na otevřeném trhu práce je díky svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná a chráněné pracovní místo nevyužívá z důvodu jejich nedostatečné nabídky. Je v péči opatrovníků, nejčastěji, rodičů, kteří mají díky ostatním povinnostem (péče o další sourozence, finanční zabezpečení rodiny) omezenou kapacitu věnovat se plně jeho dalšímu rozvoji. Může být uživatelem některé z pobytových služeb typu podpora samostatného bydlení apod. nebo částečně využívat jiných služeb. Jeho možnosti dalšího rozvoje, vzdělávání a integrace jsou omezené.

Cíle služby: Hlavním cílem je zvyšovat samostatnost a soběstačnost uživatele podle jeho potřeb a možností. Služba je poskytována aplikací sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie, pomáhá chápat uživatele služby jak "celek" a rozvíjet jeho dovednosti a schopností komplexně dle jeho potřeb. Možnosti podpory uživatele mohou být rozděleny do pěti oblastí:

  • fyziologická oblast: rozvoj, zachování a zlepšení motoriky, koordinace, rovnováhy, povzbuzení smyslového vnímání;
  • kognitivní oblast: trénování paměti, rozvoj kreativity, časová, prostorová a situační orientace, napodobení, porozumění a řečové vyjadřování, čtení a psaní;
  • psychicko-emocionální oblast: schopnost kontaktu, radost, sebehodnocení a externí hodnocení, stabilita a flexibilita, sebeúcta, zájem o budoucnost.
  • sociální oblast: možnost kontaktu a komunikace, interakce, identifikace ve skupině a v okolí, jednání vůči sobě a ostatním;
  • rozvoj vlastní identity: vnímání vlastního působení a možnosti být potřebný, zjevné smysluplné jednání, motivace angažovanost, prožitek vlastních hranic a v pozitivním smyslu.

Provozní doba služby: vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin - možnost přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů

 Finanční spoluúčast uživatele na službě: v souladu s § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba sociální rehabilitace - ambulantní forma poskytována bezplatně bez úhrady uživatele služby.


Provoz sociální služby Klub Lebeda byl podpořen Krajem z projektu IP Kraje Vysočina VII.
Sociální službu Klub Lebeda podporuje Město Velké Meziříčí.

 

Úterý 23. června 2015 od 10:00

Co je zahradní terapie? Podívejte se krátké video

Nevíte co si představit pod pojmem zahradní terapie? Jak probíhá program v Klubu Lebeda? Jak vypadá náš bezbariérový areál?
Zkuste se podívat na krátké video, natočené při předávání ocenění Skutek roku, protože vidět na vlastní oči je lepší než dlouhé povídání.

-

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.