Škola, která chrání klima, aneb jak na dekarbonizaci škol

Praha, Olomouc, Jihlava Středa 9. října od 09:00 - Pondělí 11. listopadu 15:30

Jednodenní seminář zdarma pro učitele, ředitele a zřizovatele škol zaměřený na téma klimatického vzdělávání a dekarbonizace škol.

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s organizacemi CI2, o. p. s., SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o. a Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola si vás dovolují pozvat na inspirativní školení zaměřené na téma klimatického vzdělávání a dekarbonizace škol. Součástí školení bude představení nové publikace „Škola, která chrání klima“ a workshop pro učitele, kde si vyzkoušejí konkrétní aktivity vhodné do výuky.

Školení je pořádáno a financováno Ministerstvem životního prostředí a Operačním programem Životní prostředí.

Pro koho?

 • učitelé 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (pro žáky ve věku 1015 let)
 • ředitelé a zřizovatelé základních a středních škol
 • všichni, kdo se zajímají o téma klimatického vzdělávání a snižování emisí ve školách

Kdy a kde?
► Registrace vyžadována – pro přihlášení klikněte na termín:

Školení se budou konat vždy v čase 9:00–⁠⁠⁠⁠⁠15:30.
Prosíme o potvrzení vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 10 dnů před konáním školení ve vybraném městě. Registrovaným účastníkům budou včas před akcí zaslány podrobnosti ohledně místa konání akce a dalších organizačních záležitostí.

Vstupné: zdarma

Co se během školení dozvíte?

 • Jaká je role školy v ochraně klimatu
 • Co je uhlíková stopa a dekarbonizace
 • Jak škola sníží spotřebu energie i svou uhlíkovou stopu
 • Jaký je rozdíl mezi adaptací a mitigací a co je pro školu vhodnější
 • Co má větší vliv na velikost uhlíkové stopy školy – vytápění, energie, doprava či obědy
 • Jaká opatření škola může realizovat a jak se vyplatí finančně
 • Kde škola může získat finance na dekarbonizační opatření
 • Kdo škole pomůže s realizací i následným provozem
 • Jak začít a jak probíhá celý proces
 • Jak to vše srozumitelně vysvětlit žákům
 • Jak pracovat s emocemi ve vzdělávání o klimatu
 • Příklady z českých škol (výpočet uhlíkové stopy i realizovaná opatření)
 • Kontakty na odborníky
 • Workshop pro učitele (konkrétní aktivity vhodné do výuky)
 • Představení publikace „Škola, která chrání klima“

Kontakty:
Máte otázky ohledně školení? 
Miroslava Nováka – miroslav.novak@mzp.cz, tel. 267 122 451
Jitka Burianová – jitka.burianova@mzp.cz, tel. 267 122 933 (MŽP ČR)

Plakát akce ke stažení

Podrobný program školení (v programu mohou nastat změny):

09:00 – 09:30 ☕ – Registrace, přivítání
09:30 – 10:00 – Představení programu a tématu (MŽP)
10:00 – 10:45 – Úvod do klimatického vzdělávání, Učím o klimatu, nové RVP, diskuze (Chaloupky, SUSTO)
10:45 – 11:00 ☕ – Přestávka na kávu
11:00 – 11:30 – Úvod do dekarbonizace: co je dekarbonizace, co má vliv na velikost uhlíkové stopy školy a jak se počítá, příklady výpočtu uhlíkové stopy v českých školách (CI2)
11:30 – 12:00 – Představení regionální klimatické politiky, příklady z okolních regionálních škol (Magistrát Hl. m. Prahy, Kraj Vysočina)
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 14:30 – PRO UČITELE – Představení Metodiky pro učitele a praktická ukázka aktivit v rámci workshopu (Chaloupky, SUSTO)
13:00 – 14:30 – PRO ŘEDITELE A ZŘIZOVATELE – Představení Průvodce dekarbonizačními opatřeními (CI2, Porsenna)
14:30 – 14:45 ☕ – Přestávka na kávu
14:45 – 15:15 – Možnosti financování technických opatření, klimavzdělávání (MŽP)
15:15 – 15:30 – Závěr – shrnutí, jak začít, otázky a diskuze

Více o dekarbonizaci škol

Koláž fotografií ze ZŠ a MŠ Josefa Luxe Nekoř, ZŠ Kunratice, ZŠ Zbiroh, a ZŠ Trávníky Vsetín (koláž: Boglárka Kurka Ivanegová, fotografie: Jana Smolíková, Jaroslav Gerža)

Dekarbonizace je pro ochranu klimatu klíčová a školy v ní mohou hrát zásadní roli. Nejenže mohou zavedením různých opatření významně snížit svou uhlíkovou stopu, ale mají také příležitost klimaticky vzdělávat a motivovat významnou část populace. 

V posledních letech přibývá nových škol, které jsou postaveny ze šetrných stavebních materiálů a dosahují vysoké energetické účinnosti. Nicméně převážná většina škol jsou školy starší, nerekonstruované a s obrovským potenciálem energetických, a tím i uhlíkových úspor. Opatření, která tomu mohou napomoct, mají řadu přínosů. Vedle snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí mohou šetřit finanční zdroje a zvyšovat kvalitu vzdělávacího prostředí. 

Podpora dekarbonizace škol a dalších vzdělávacích zařízení spolu se zvyšováním energeticky šetrné vzdělávací infrastruktury jsou také doporučením Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2023-2027. Školy mohou žádat o finanční prostředky z veřejných zdrojů, zejména z Operačního programu Životní prostředí, na podporu zavádění dekarbonizačních opatření.

Na začátku cesty k dekarbonizaci školy je důležité pochopit, jak škola přispívá ke změně klimatu a znát řešení, která škole pomáhají se dopadům změny klimatu přizpůsobit a jak mohou ve svém provozu snížit emise skleníkových plynů. Uhlíkovou stopu školy ovlivňuje více faktorů – od stavebních materiálů, spotřeby elektřiny, vytápění, používání spotřebičů, přes způsob dopravy do školy a ze školy až po nabídku školní jídelny. 

Ve všech těchto (a dalších) oblastech lze provést změny. Je však také nutné poznat, v čem se jednotlivá opatření liší. Například, některá řešení mohou mít výrazně vyšší potenciál úspory emisí než jiná. Neméně důležitá je schopnost o změně klimatu učit a do úsilí o dekarbonizaci zapojit žáky a třeba i širší školní komunitu. 

 

Více o publikaci „Škola, která chrání klima“

Ilustrace mitigačních a adaptačních opatření́ na úrovni školy (autor ilustrace: Tom Kandel)

O tom, jak snižovat uhlíkovou stopu školy a jak toto téma začlenit do výuky, pojednávají dvě vzájemně se doplňující publikace pod hlavičkou „Škola, která chrání klima“.

První publikace, Metodika dekarbonizace škol pro učitele, poskytuje teoretický a praktický úvod do klimatického vzdělávání uzpůsobený možnostem a potřebám druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, a je určena učitelům těchto ročníků. Věnuje se celoškolnímu přístupu ke klimatickému vzdělávání, který zohledňuje, co a od koho se žáci učí, kde a jak učení probíhá, a jestli se rozvíjí celoškolní kultura udržitelnosti. Metodika obsahuje náměty na aktivity a pracovní listy zaměřené na rozvoj klimatické gramotnosti. (Autoři: SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o., Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola).

Druhá publikace, Průvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy, je primárně určena pro vedení a zřizovatele základních škol a víceletých gymnázií, nicméně může být užitečná i ostatním školám. Průvodce vysvětluje, co znamená samotná dekarbonizace, proč je důležité, aby se jí zabývaly i školy, popisuje způsob výpočtu uhlíkové stopy a uvádí příklady výpočtu na třech konkrétních českých školách. Zároveň nabízí komplexní a přehledný souhrn konkrétních mitigačních a adaptačních opatření, která mohou školy realizovat, a u kterých uvádí jejich význam pro školu, orientační náklady i náročnost implementace. V publikacích jsou prezentovány další dostupné zdroje informací a organizace, které mohou školám v jejich úsilí o dekarbonizaci a klimatické vzdělávání pomoci. (Autor: CI2, o. p. s.)

Součástí Průvodce je Katalog dekarbonizačních opatření pro školy (excelovská tabulka), který nabízí přehledný výčet konkrétních opatření, která škola může realizovat v praxi a jejich přínos pro školu, její uživatele i životní prostředí. 

Publikace jsou volně dostupné ke stažení na webových stránkách CI2, o. p. s. a MŽP ČR

Publikace vznikla v rámci veřejné zakázky "Metodika dekarbonizace škol II" pro Ministerstvo životního prostředí ČR a byla financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.