Košík 0 

Výukové programy jsme sladili s COVID pokyny MŠMT – můžete přijet!

Připravili jsme se na nový školní rok, představujeme vám, jak.

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, vážení pedagogogvé,

Chaloupky o.p.s. pořádají vzdělávací programy v Kraji Vysočina již od roku 1991. Obracíme se nyní na vás, neboť vaše škola si objednala či zvažuje objednání programu na některém z chaloupeckých pracovišť v kraji Vysočina www.chaloupky.cz/vyukove-programy/

Uvítali jsme, že ministr školství ve své pokynu „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ (Praha 17.8.2020) uvádí:

"Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce)."

V této souvislosti bychom vás rádi informovali o průběhu chaloupeckých programů:

* Vzdělávací programy na jednotlivých pracovištích Chaloupek navazují na RVP, případně ŠVP vaší školy, vedou k dosahování řady výstupů vzdělávacích oblastí i naplňování závazných průřezových témat, zejména tématu environmentální výchova. Programy zahrnují metody badatelského vzdělávání, projektového přístupu, propojování mezipředmětových kompetencí, čímž pomáhají škole naplňovat ŠVP v důležitých oblastech vzdělávání: nejen přírodní vědy (přírodopis, biologie, zeměpis, fyzika, …), ale i společenské obory a “výchovy”. Velká část programu probíhá venku v přírodě, pohybem a přímým kontaktem, čímž se rovněž podporuje zdravotní stav žáků. 

* Program bude vždy připraven pouze pro děti či žáky z jedné školy.

Děti či žáci budou během programu v kontaktu jen s lektory a personálem pracoviště.

U pobytových programů budou tedy po dobu pobytu v „odloučení“ od běžných sociálních kontaktů (sportovní oddíly, zájmové kroužky, návštěvy kina, neformální sdružování s vrstevníky ...)

Samozřejmostí je, že během programů zajistíme dodržování obdobných hygienických podmínek, jako zajišťují ve svých provozech školy (každodenní dezinfekce prostor, pravidelné větrání, zajištění mycích prostředků pro dezinfekci rukou atp.).

Zároveň si uvědomujeme, že situace je proměnlivá. Pokud pokyny hygienického dozoru v souvislosti s COVID-19 znemožní škole účast na vzdělávacím pobytovém programu, jsme připraveni k přesunu termínů či vracení uhrazených záloh.

Pro další spolupráci při zajištění programů jsou vám k dispozici vedoucí jednotlivých pracovišť

www.chaloupky.cz/kontakty/

S letními pozdravy a přáním další spolupráce při environmentálním vzdělávání

RNDr. Jozef Zetěk,
ředitel
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

2.10. - 4.10. Křivoklátsko

Geovíkend 2020 Barrandien

3.10. Krupská škola

Barvy podzimu 2020

21.10. - 23.10. Hájenka Černé Lesy nad Brtnicí

Ekologická olympiáda

26.10. Brno, Lipka – pracoviště Jezírko

Badatelství

20.11. - 22.11. Chaloupky Kněžice

Badatelský víkend 2020 I.

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.