Semínka EVVO pro Vysočinu - OPVK

Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu

CZ.1.07/1.1.01 /02.0086


Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2009

Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2012


CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je rozšíření a zpestření výuky na školách a školských zařízení kraje Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic a tím přispět k rozvoji vzdělávání žáků k udržitelnému rozvoji.

Účelem projektu je rozvinout znalosti, schopnosti a dovednosti žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast, včetně realizace praktických environmentálních programů.


KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1 - Regionální školní projekty EVVO

Aktivita je zaměřena na zařazení témat ŽP do výuky na ZŠ a SŠ. V rámci aktivity budou žáci ZŠ pracovat na vybraných úkolech, díky nimž si osvojí nové poznatky z daného tématu, které bude představeno na příkladech přímo z jejich nejbližšího okolí. Pro práci se žáky SŠ bude každoročně stanoveno jedno aktuální téma, které bude připraveno jako výukový program, se kterým bude dvojce externích odborníků navštěvovat jednotlivé školy a na tématu s žáky pracovat. Na SŠ bude každé téma navíc doplněno tematickou putovní výstavou s možností aktivního zapojení žáků.

Aktivita 2 - Podpora komunitní funkce škol

Aktivita je zaměřená na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických projektů se zaměřením na trvale udržitelný život. Hlavním přínosem pro žáky a pedagogy bude možnost se aktivně zapojit do utváření prostředí školy a okolí školy. V rámci realizace projektů na školách dojde k zapojení místní komunity do dění ve školách a školy se zapojí do řešení problémů a života na místní úrovni.

Aktivita 3 - Inovace a implementace školních vzdělávacích programů Chaloupky o.p.s.

V rámci realizace aktivity proběhne revize stávajícího ŠVP organizace se zaměřením na obecné a konkrétní cíle vzdělávacích programů a na jejich propojení s klíčovými kompetencemi žáků, dojde k inovaci a aktualizaci programové nabídky jednotlivých pracovišť organizace. Ve vzdělávací nabídce klademe důraz na co nejvyšší využití přírody v okolí pracovišť. Proto příprava ekologických vzdělávacích programů (zejména u nových pracovišť) zahrnuje také průzkum přírodních podmínek v jejich okolí pro vzdělávání. Na inovaci ŠVP a programové nabídky pracovišť se bude podílet koordinační tým pro ŠVP.

Aktivita 4 - Metodika k regionální výuce

Cílem aktivity je vytvořit tři pilotní metodiky pro výuku v regionu pro základní a střední školy ve vybraných regionech v kraji Vysočina. V rámci této aktivity vzniknou regionální učebnice a metodiky pro tři různé oblasti: Velkobítešsko, Okříšky a okolí a Moravskobudějovicko. Pro tvorbu učebnic bude sestaven realizační tým, který se bude skládat z pedagogů a dalších externích odborníků. Cílem výuky je upevňovat v žácích vztah k domovu, ke své obci a okolní

krajině. Přínosem pro cílovou skupinu bude především propojení mezioborových vztahů jednotlivých předmětů a aprobací. Návody pro praktickou výuku v terénu, v okolí školy a výchovu k místním hodnotám.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
SEMÍNKA EVVVO PRO VYSOČINU CZ.1.07/1.1.01/02.0086

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.