Košík 0 

DVPP v rámci šablon II

Šablony II

Na popularizaci a propagaci školních zahrad se zaměřujeme v podstatě od počátku naší existence. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností, které předáváme dál. Píšeme metodiky zaměřené na práci v zahradě, vyrábíme pomůcky, vydáváme klíče a atlasy pro terénní přírodovědu a zahradní pedagogiku. Vydáváme časopis Školni zaHRAda. Pořádáme semináře, exkurze a letní školy, specializujeme se na badatelsky orientovanou výuku, na místně ukotvené učení a na přenos běžného učiva napříč předměty do zahrady či přírody.

Pro váš pedagogický sbor či jednotlivé učitele nabízíme tyto semináře, které jsme připravili v rámci Šablon II.

Zaměřené jsou zejména na polytechnickou výchovu.

Kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Letáček s naší nabídkou na vytištění si můžete stáhnout ZDE

 

Semináře pro školy v oblasti polytechnické výchovy

1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektor: Ing. Martin Kříž


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé 
Lektor: Ing. Martin Kříž


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října,  část programu bude v terénu)

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly. 
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová


7. Práce se dřevem

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.

Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Chov zvířat

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář je zaměřen na chov zájmových zvířat v mateřských a základních školách. V programu jsou zařazeny základy chovu jednotlivých druhů zvířat, jejich výživa a základy veterinární péče. Dalším tématem bude etika chovu, estetika chovných zařízení a legislativa chovu zvířat v MŠ a ZŠ.

Druhá část semináře se zaměří na aktivní zapojení zvířat nejenom do výuky. Přínosy chovu zvířat ve školských zařízeních. Závěr semináře bude patřit krátkému úvodu do výcviku zvířat podle metod pozitivní motivace, tak aby se zvířata mohla aktivně zapojit do výuky a byla žáky chápana jako cítící a inteligentní stvoření.
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času. 
Lektorka: Bc. Veronika Hlávková


9. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Bc. Martina Munduchová


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

10. Matematika a fyzika v přírodě

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí. 

Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ ()
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský