ŠABLONY PRO ŠKOLY

Šablony II a III

 

Od počátku naší existence se zaměřujeme na popularizaci a propagaci školních zahrad a výuku v terénu. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností, které předáváme dál. Píšeme metodiky zaměřené na práci v zahradě, vyrábíme pomůcky, vydáváme klíče a atlasy pro terénní přírodovědu a zahradní pedagogiku. Vydáváme časopis Školni zaHRAda. Pořádáme semináře, exkurze a letní školy, specializujeme se na badatelsky orientovanou výuku, na místně ukotvené učení a na přenos běžného učiva napříč předměty do zahrady či přírody. Nově také na netradiční formy výuky jako jsou třeba simulační hry, senzitivita nebo klimatickou výchovu. Nabízíme své služby mateřským, základním i středním školám, družinám i školním klubům nebo střediskům volného času. 

  • Pro váš pedagogický sbor či jednotlivé učitele nabízíme tyto semináře, které jsme připravili v rámci Šablon II, ale umíme akreditovat i další podle vašeho zájmu
  • Zaměřujeme se nově i na pedagogy volného času a vychovatele v družinách
  • Naše šablony jsou zaměřeny zejména na polytechnickou výchovu, ekologickou výchovu, badatelsky orientované učení, ale naši lektoři školí i matematickou gramotnost, nebo netradiční výuku cizího jazyka (angličtina, francouština).
  • Kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221
  • Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (á 45 minut)
  • Složením jednotlivých seminářů je možno realizovat i vícedenní akce
  • Cena: 1150,- Kč na učitele, k ceně připočítáme dopravu lektora
  • Počet účastníků: od 10 do 30 učitelů

Letáček s naší nabídkou na vytištění si můžete stáhnout ZDE

Stálá nabídka seminářů pro školy (přijedeme k vám)

1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektor: Ing. Martin Kříž


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé 
Lektor: Ing. Martin Kříž


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října,  část programu bude v terénu)

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly. 
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová


7. Práce se dřevem

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.

Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž, Bc. Martina Munduchová, Bc. Tomáš Brabenec


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

9. Matematika a fyzika v přírodě

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí. 

Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.