Příroda Vysočiny je naší učebnou - OPVK

Příroda Vysočiny je naší učebnou

CZ.1.07/1.3.02/02.0015


Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2009

Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2012


Cíl projektu

Klíčové aktivity projektu

Tiskové zprávy


CÍL PROJEKTU

Hlavní cílem projektu je připravit pedagogické pracovníky základních a středních škol a školských zařízení v kraji Vysočina pro vzdělávání zaměřené na přírodu a životní prostředí a poskytnout jim metodické postupy, znalosti a dovednosti pro zahrnutí environmetální tématiky do příslušných předmětů tak, aby byly využitelné v rámci jejich jednotlivých ŠVP.


KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita A1 - Učíme (se) v přírodě

V rámci aktivity bude probíhat několik víkendových seminářů pro pedagogické pracovníky.

Cílem seminářů je poskytnout pedagogickým pracovníkům jiný pohled na výuku svého předmětu. Získání teoretických znalostí i praktických zkušeností. Jak co nejvíce využít přírodu, krajinu, především pak okolí své školy či školní pozemek a přírodní zákony ve výuce jednotlivých předmětů. V rámci jednotlivých seminářů si učitelé prakticky vyzkouší metodiku práce v terénu, vyhodnocování naměřených výsledků, práci s nejrůznějšími přístroji, spolupráci ve skupině, ale i bezpečnost práce v terénu.

Aktivita A2 - Čtvero ročních období na školní zahradě

V rámci projektu dojde k vytvoření a pilotnímu ověření vzdělávacího programu na téma praktické péče o školní zahradu pro vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na inovaci a implementaci ŠVP. Obsahem vzdělávání bude nový pohled na školní pozemky jako vhodného místa reaiozaci školního vzdělávání . Vlastní výuka bude probíhat převážně prakticky, kdy se účastníci budou střídat v roli učitelů a žáků, aby si sami vyzkoušeli organizaci výuky na školním pozemku.

V rámci aktivity dojde také k vytvoření skript s obsahem praktické péče o školní zahradu. Zároveň proběhne příprava a vydání příručky Živá zahrada s návody a náměty jak přilákat volně žijící živočichy na zahradu.

Aktivita A3 - Specializační studium v oblasti neformálního vzdělávání

Studium je určeno zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, stupně ZŠ.

Studium proběhne dle Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (MŠMT, č. j. 10 197/2005-22), a naplní tak § 9 Vyhlášky č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav. Celé studium má dle Vyhl. 317/2005 Sb. dotaci 250 vyučovacích hodin, které budou rozděleny do pěti vícedenních bloků v průběhu roku 2009. Nabyté zkušenosti i nové vědomosti získané během studia budou přínosné pro pedagogické působení i koordinaci EVVO na školách.

Aktivita A4 - Vzdělávání pracovníků v oblasti řízení, ICT a environmentálních

V rámci aktivity bude probíhat interní vzdělávání pracovníků zaměřené na tyto oblasti:

* Oblast ICT: systém vnitřní komunikace a řízení v organizaci, vytvoření komunikačního prostředí pro pracoviště na internetu

* Oblast environmentální: témata zaměřená na zvyšování odbornosti v oblasti životního prostředí: ochrana přírody

* Oblast plánování a řízení činnosti: vzdělávání v oblasti strategického plánování a projektového řízení organizace

* Oblast vztahů a komunikace s veřejností: základy prezentace a propagace organizace


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
PŘÍRODA VYSOČINY JE NAŠÍ UČEBNOU CZ.1.07/1.3.02/02.0015

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.