Příroda do parků, zahrad a krajiny - OPVK

Přihlásit se - heslo

Příroda do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků, r.č.: CZ.1.07/3.2.09/01.0029

Nové kurzy - možnost přihlásit se od podzimu 2013

V návaznosti na projekt je od podzimu roku 2013 možnost absolvovat vzdělávací kurz, který se zabývá propojením oblasti péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitost.

V nabídce jsou tři moduly, jenž je možno absolvovat jednotlivě.

Okruhy pro modul I. - "Základy podpory biologické rozmanitosti":

 • Definice pojmů vztahujících se k biologické rozmanitosti
 • Přiblížení problematiky rostlinných a živočišných invazí
 • Přehled přírodě blízkých forem hospodaření v krajině
 • Legislativní souvislosti hospodaření a údržby krajiny
 • Teorie ochrany přírody, systém ochrany přírody v České republice a v Evropě
 • Příklady zvláště chráněných organismů
 • Základní nástroje péče o přírodní biotopy a druhová ochrana
 • Témata na míru cílové skupiny
 • Diskuze k souvisejícím tématům
 • Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky

Okruhy pro modul II. - "Přírodní zahrady, parky a veřejná zeleň v obcích - zakládání a údržba":

 • Biodiverzita zahrad, parků a veřejné zeleně
 • Biologická ochrana rostlin
 • Péče o dřeviny
 • Základy zahradní architektury
 • Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou
 • Význam přírodních zahrad
 • Ekosystémový přístup v péči o prostředí v okolí lidských sídel
 • Zásady využívání původních druhů rostlin, staré a krajové odrůdy
 • Mykorhizní symbióza
 • Legislativní souvislosti
 • Témata na míru cílové skupiny
 • Diskuze k souvisejícím tématům
 • Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky


Okruhy pro modul III. - "Péče o krajinné prvky v kulturní krajině":

 • Vymezení krajinných prvků středoevropské kulturní krajiny
 • Příklady typických společenstev, stanovišť a druhů
 • Estetika krajiny, krajinný ráz, jeho vnímání a ochrana
 • Legislativní nástroje péče o krajinu
 • Dotační politika související s péčí o krajinu
 • Základy péče o přírodní biotopy, principy ochrany ohrožených rostlinných a živočišných druhů
 • Příklady tradičních či zapomenutých forem hospodaření podporujících biologickou rozmanitost
 • Teoretické základy ekologického zemědělství
 • Rostliny medonosné, léčivé, jedlé, jedovaté
 • Aleje - význam v krajině, obnova, údržba
 • Voda v krajině
 • Témata na míru cílové skupiny
 • Diskuze k souvisejícím tématům
 • Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky


Pro koho jsou kurzy určeny:

 • pro pracovníky technické údržby obcí a měst
 • pro zaměstnance zahradnických firem
 • pro provozní personál škol (péče o školní zahrady)
 • pro provozní personál a správce sociálních, zdravotních a kulturních institucí (ústavy sociální péče, domovy pro seniory, památkové objekty)
 • pro firmy hospodařící v krajině
 • pro právnické osoby, instituce i živnostníky

Kurz je především určen pro pracovníky, kteří provádějí či jsou zodpovědni za zakládání a údržbu parků, zahrad, veřejné zeleně a také pro ty, kteří se podílejí na hospodaření v krajině.

Kontakty:
Veronika Cahová, veronika.cahova@chaloupky.cz, 567 213 662
Pavlína Křivanová, pavlina.krivanova@chaloupky.cz, 777 486 955
Hana Zahrádková, hana.zahradkova@chaloupky.cz, 777 622 516


Pilotní kurz:
Pilotní kurz proběhl v roce 2012. Byl rozvržen do několika modulů - obecného, jenž byl vstupním pro všechny cílové skupiny, s tématy vztahujícími se k základům podpory biologické rozmanitosti v zahradnictví a péči o krajinné prvky. Dva navazující specializované moduly byly rozděleny dle oblastí na modul I. se zaměřením na přírodní zahrady, parky a veřejnou zeleň v obcích a na modul II., který se dotýkal péče o krajinné prvky v kulturní krajině.

Cíle projektu:
Cílem projektu bylo propojení oblasti zahradnictví, péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti. Pro pracovníky těchto oborů byl připraven vzdělávací kurz, který se zabýval přírodně šetrnými postupy při údržbě parků a zahrad v obcích a přírodně cenných územích ve volné krajině.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.