Další vzdělávání pedagogů

Akce pro pedagogy v roce 2022 / 2023

Pondělí 6. února od 10:00 - 15:00 ZOO Jihlava

Cena naší kávy a kakaa

Společnost Fairtrade Česko a Slovensko, Chaloupky a Zoologická zahrada Jihlava srdečně zvou především koordinátory EVVO ze základních a středních škol z Vysočiny na workshop.

Pátek 28. dubna od 09:00 - Sobota 29. dubna 16:00 Baliny u Velkého Meziříčí

Pozoruj a jednej - Děti, environmentální výchova a permakultura

Dvoudenní akreditovaný kurz pro pedagogy základních škol a další vzdělavatele dětí od 9 let.

Pátek 26. května od 09:00 - Sobota 27. května 16:00

Pozoruj a jednej - Děti, environmentální výchova a permakultura

Dvoudenní akreditovaný kurz pro pedagogy mateřských škol a nejnižších ročníků základních škol a další vzdělavatele.


Chaloupky jsou akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. MSMT-10728/2018-1 s platností do 23. 4. 2024.


Šablony II - pro školní rok 2022–23

Na popularizaci a propagaci školních zahrad se zaměřujeme v podstatě od počátku naší existence. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností, které předáváme dál. Píšeme metodiky zaměřené na práci v zahradě, vyrábíme pomůcky, vydáváme klíče a atlasy pro terénní přírodovědu a zahradní pedagogiku. Vydáváme časopis Školni zaHRAda. Pořádáme semináře, exkurze a letní školy, specializujeme se na badatelsky orientovanou výuku, na místně ukotvené učení a na přenos běžného učiva napříč předměty do zahrady či přírody.

  • Pro váš pedagogický sbor či jednotlivé učitele nabízíme tyto semináře, které jsme připravili v rámci Šablon II
  • Zaměřené jsou zejména na polytechnickou výchovu, ale i matematickou gramotnost...
  • Kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221
  • Délka semináře: 8 hod (á 45 minut)
  • Složením jednotlivých seminářů je možno realizovat i vícedenní akce
  • Cena: 10 000,- Kč na sborovnu, k ceně připočítáme dopravu lektora  (8 Kč/km)
  • Kratší semináře 7 000,- Kč na sborovnu (ale nelze dát do šablon)
  • Počet účastníků: od 10 do 30 učitelů

Nabízíme tyto semináře určené pro pedagogický sbor či jednotlivé učitele. Zaměřené jsou zejména na polytechnickou výchovu

Kontaktujte nás: Mgr. Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz, tel: 734 416 343


1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektor: Ing. Martin Kříž


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová


7. Práce se dřevem

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Bc. Martina Munduchová


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

9. Matematika a fyzika v přírodě

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ ()
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.